GameFrysk app

ipad scheefGameFrysk is in samling fan taalspultsjes. Lear de Fryske taal op in leuke manier, lear nije wurden en better staverjen. Spylje games sa as Typfleantúch, Letterbrij en Wurdkrûper en sjoch oftst de bêste bist.

GameFrysk is een verzameling van taalspelletjes. Leer de Friese taal op een leuke manier, leer nieuwe woorden en beter spellen. Speel de spelletjes zoals Typfleantúch, Letterbrij en Wurdkrûper en kijk of je de beste bent.

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40

download GameFrysk yn Google play