Parseberjocht 19 maaie / Persbericht 19 mei

Binne jo lef foar spieljen, mar woenen jo altyd besykje? It is heech tiid om spultsjes te begjinnen foar wille. As jo jo ôffreegje wêr’t de bêste spultsjes binne, kin ik jo de webside oanbefelje mei lúkse spultsje online casino deutschland erfahrung dat in heul oansprekkend tema hat. It is heul ûntspannend om dit spultsje te spyljen mei leuke grafiken en sêfte muzyk. It makket net út hokker soarte fan ûntwerp jo hawwe, om’t jo ek beide kompjûters en smartphone kinne spielje. It is fansels it bêste spul mei unbelievabel en rendabel aventoer, dus jo sille grif in wille hawwe! Paar klikken en heule wrâld fan moderne spieljen yn jo hân! Mar de kar is altyd oan jo. Fergrieme jo kâns net om mear en mear te winnen!

Parseberjocht

Do you like to try your luck? Go to our website and play video slots casino. Increased odds for winning! ‘In geweldich leuke app om te spyljen en tagelyk it Frysk te brûken, want wa’t syn talen praat komt fierder’, wie de konklúzje fan deputearre Jannewietske de Vries. Sy wie de earste dy’t de app GameFrysk dellade en de nije spultsjes útprebearre op de Wiardaskoalle yn Goutum. Dat die se tegearre mei Jelmer Walsweer (11) út groep 7. ‘Dit sjocht der fet út!’ fûn er. Hy is de betinker fan Wurdkrûper, ien fan de spultsjes op de nije app.

Mei de app GameFrysk learst fan alles oer it skriuwen fan de Fryske taal. De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘typfleantúch’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel geskikt foar folwoeksenen. De ûntwikkeling fan de app is in gearwurking tusken Grendel Games en de Afûk yn opdracht fan de provinsje Fryslân. GameFrysk fergruttet it wurdbyld, de taalskat en de stavering fan de Fryske taal, mar is fansels foaral hiel leuk om te dwaan!

GameFrysk kin fergees delladen wurde út de App Store & Play Store en is hiel geskikt foar en tablets. Sjoch ek op www.gamefrysk.nl.


 

Persbericht

‘In geweldich leuke app om te spyljen en tagelyk it Frysk te brûken, want wa’t syn talen praat komt fierder’ was de conclusie van gedeputeerde Jannewietske de Vries. Zij was de eerste die de app GameFrysk downloadde en de nieuwe spelletjes uitprobeerde op de Wiardaskoalle in Goutum.
Dit deed ze samen met Jelmer Walsweer (11) uit groep 7. ‘Dit sjocht der fet út!’ aldus Jelmer.
Hij bedacht Wurdkrûper, een van de spelletjes die nu al een hit is op de nieuwe app.

Met de app GameFrysk leer je van alles over de schrijfwijze van de Friese taal. De zes nieuwe spelletjes met namen als ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘typfleantúch’ zijn gemaakt voor kinderen uit groep 7 en ouder maar ook heel geschikt voor volwassenen. De ontwikkeling van de app is een samenwerking tussen Grendel Games en de Afûk in opdracht van de provinsje Fryslân. GameFrysk vergroot het woordbeeld, de taalschat en de spelling van de Friese taal, maar is vanzelfsprekend ook heel leuk om te spelen!

GameFrysk is gratis te downloaden uit de App Store & Play Store en is heel geschikt voor tablets.
Kijk ook op www.gamefrysk.nl.